اولین دوره انتخابات هیئت مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

اولین دوره انتخابات هیئت مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران روز جمعه مورخ ۹۸/۰۸/۰۳ برگزار می گرددضمناً، شیوه نامه اخذ رای نیابتی انتخابات هیئت مدیره استان تهران به شرح ذیل استhttp://www.judiciarybar.ir/news/۲۲۳.