هتل فردوس مشهد هر شب اقامت ۴۰% تخفیف و سه شب اقامت یک شب رایگان

یکشب اقامت ۴۰% تخفیف
دوشب اقامت ۴۰% تخفیف
سه شب اقامت شب اول رایگان دوشب بعد ۲۰% تخفیف
چهارشب اقامت شب اول رایگان دوشب بعد ۳۵% تخفیف
پنج شب اقامت شب اول رایگان دوشب بعد ۴۵% تخفیف
شش شب اقامت دوشب رایگان-چهار شب بعد ۴۰% تخفیف
هفت شب اقامت سه شب رایگان-چهارشب بعد ۳۰% تخفیف
هشت شب اقامت چهارشب رایگان-چهارشب بعد ۲۰% تخفیف
نه شب اقامت پنج شب رایگان-چهار شب بعد ۱۰% تخفیف
ده شب اقامت پنج شب رایگان -پنج شب بعد ۲۰% تخفیف