اولین دوره انتخابات هیئت مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران روز جمعه مورخ ۹۸/۰۸/۰۳ برگزار می گرددضمناً، شیوه نامه اخذ رای نیابتی انتخابات هیئت مدیره استان تهران به شرح ذیل استhttp://www.judiciarybar.ir/news/۲۲۳.

پنج شنبه, آبان ۱۶, ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۱

ثبت نام از داوطلبین اخذ پروانه وکالت از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱ آبان ماه ۹۸ از طریق وب سایت مرکز وکلاء آغاز خواهد شدhttp://judiciarybar.ir

 

 

پنج شنبه, آبان ۱۶, ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۹

ثبت نام از داوطلبین اخذ پروانه وکالت از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱ آبان ماه ۹۸ از طریق وب سایت مرکز وکلاء آغاز خواهد شدhttp://judiciarybar.ir

پنج شنبه, آبان ۱۶, ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۱